مدیریت پروژه
این شرکت اقـدام به ارائه خدمـات مدیریـت پروژه مطابق استاندارد PMBOK به شرح زیر می پردازد:


مدیریت یکپارچگی پروژه

  مدیریت یکـپارچگی پروژه دربرگیرنده فرایندهایی است که جـهت حصول اطـمینان از هماهنگی مناسب عناصر مخـتلف پـروژه و فرایندهای مدیریت پروژه مـورد نیاز هستند. این حـوزه دانـش متـضمن ایجاد موازنه ا ی بین اهـداف رقابتـی وگزیـنه های مورد نیاز برای تحقق یا فراتر رفتن از نیازها و انتظارات ذینفعان می باشد . همچنین وجود فرآیندهای یکپارچه یکی از عناصر تعالی مدیریت پروژه می باشد.

فرآیند هایی مدیریتی یکپارچگی پروژه به طور خلاصه در زیر ارائه می شود:

 • تهیه و توسعه منشور پروژه و برنامه مدیریت پروژه
 • تعیین ارزش نسبی فعالیت های پروژه بر مبنای مناسب و مورد تایید جهت اندازه گیری پیشرفت فیزیکی
 • کنترل پیشرفت واقعی و تهیه گزارش تاخیرات و دلایل انحراف و ارائه برنامه جبران تاخیرات
 • بررسی کامل قرارداد پروژه پیش و پس از ابلاغ
 • شناسایی مواردی که می تواند منجر به Claim قراردادی شود و اطلاع رسانی آنها به مدیر پروژه

مدیریت محدوده پروژه

مدیریت محدوده پروژه دربرگیرنده فرایـند های مـوردنیاز جهت حصول اطمینان از این است که پروژه کلیه کارهای مورد نیاز  و فقط کـارهای مورد نیاز  برای تکـمیل موفقیت آمیز پروژه را شامل می باشد . مدیریت محدوده پروژه عمدتاً با تعـریف و کنتـرل اینکه پروژه چه چیز هایی را شامـل می شود و چه چـیز هایی را شامـل نمی شود، در ارتباط است.
فرایند های مدیریت محدوده پروژه به طور خلاصه درزیر ارائه می شود :

 • جمع آوری الزامات و برنامه ریزی محدوده
 • ممیزی و تایید محدوده
 • کنترل تغییرات محدوده

مدیریت زمان پروژه

مدیریت زمان پروژه دربرگیرنده فرایندهای مورد نیاز جهت حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه است .
فرایند های مدیریت زمان پروژه به طور خلاصه در زیر ارائه می شود :

 • تعریف فعالیت ها
 • تعیین توالی فعالیت ها
 • برآورد مدت زمان فعالیت ها
 • تدوین برنامه زمانبندی
 • کنترل زمانبندی
 • بروزرسانی برنامه بر اساس درصد پیشرفت های واقعی و تاخیرات

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه پروژه دربرگیرنده فرایندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از تکمیل پروژه با بودجه مصوب می باشد .
فرایند های مدیریت هزینه پروژه به طور خلاصه درزیر ارائه می شود :

 • برآورد هزینه (ریالی )
 • برآورد منابع (مصالح، ماشین آلات، نیروی انسانی )
 • بودجه  بندی هزینه و تهیه برنامه Cash Flow
 • برنامه ریزی منابع (مصالح، ماشین آلات)
 • کنترل و تهیه گزارشات دوره ای تطابقی بودجه و هزینه

مدیرییت کیفیت پروژه

  مدیریت کیفیت پروژه دربرگیرنده فرایـند های موردنیاز برای حصـول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی است که پروژه به خاطر آنها تعهد شده است. مدیریت کیفیت پروژه  کلیه ی فعالیت های کارکرد مدیریت عمومی را که  خط مشی، اهداف و مسئولیت های کیفـیت را تعیین نموده و آنها را به وسـیله ابزارهایی چون برنامه ریزی کیفیت، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت در قالب سیستم کیفیت اجرا می نماید شامل می شود.
فرایند های مدیریت کیفیت پروژه به طور خلاصه درزیر ارائه می شود :

 • شناسایی استانداردهای کیفیتی (با توجه به ماهیت پروژه)
 • تدوین فرایند کنترل انطباق اجرا و استانداردها

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی پروژه در برگیرنده فـرایند هایی است که برای دست یابی به اثر بخش ترین کاربری از افراد درگـیر در پروژه لازم می باشد . این [ مدیریت ] شامـل تمام ذینفعان پروژه ، سـرمایه گـذاران، مشتریان، شرکا، دست اندرکاران حقیقی و سایرین می باشد
فرایند های مدیریت منابع انسانی پروژه به طور خلاصه درزیر ارائه می شود :

 • تعیین نقش های کلیدی پروژه
 • تدوین ساختار سازمانی پروژه
 • تدوین شرح وظایف و مسئولیت های هر نقش
 • تدوین جریان های اطلاعاتی در ساختار سازمانی
 • تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد تیم
 • راه اندازی و تشکیل دفتر مدیریت پروژه

مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات پروژه دربرگیرنده فرایندهای لازم جهت حصول اطمینان از به موقع و مناسب بودن تولید، جمع آوری، توزیع، ذخیره و بازیابی و در نهایت جابجایی اطلاعات پروژه است. مدیریت ارتباطات پروژه، روابطی حیاتی بین اطلاعات کلیدی و ذی نفعان را که برای موفقیت لازمند، ایجاد می کند .

فرآیندهای مدیریت ارتباطات پروژه به طور خلاصه در زیر ارائه می شود:

 • شناسایی ذی نفعان و تعیین نیازهای اطلاعاتی ارتباطی آنها
 • تعیین نحوه توزیع اطلاعات بین ذینفعان
 • تدوین فرمت های گزارش دهی
 • برگزاری جلسات تسهیل پروژه در سطح کارگاه
 • برگزاری جلسات تسهیل پروژه در سطح کارفرما

مدیریت مستندات پروژه

مستندات پروژه در دو حوزه کلی مستندات فنی و مستندات مدیریت پروژه ای تعریف می گردند.

در این فرآیند به شناسایی، تدوین و طبقه بندی این مستندات پرداخته می شود.

فرآیندهای مدیریت مستندات به طور خلاصه در زیر ارائه می گردد:

 • شناسایی الگوی طبقه بندی مورد نیاز
 • شناسایی و جمع آوری مستندات مطابق با لیستهای از قبل تهیه شده

مدیریت ریسک

 مدیریت ریسک فرایند نظام یافته شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک پروژه می باشد . این [مدیریت] متضمن بیشینه نمودن احتمال و پیامد های رویداد های مثبت و کمینه نمودن احتمال و پیامدهای رویداد های نامطلوب در راستای اهداف پروژه است.
فرایند های مدیریت ریسک پروژه به طور خلاصه در زیر ارائه می شود :

 • شناسایی ریسک
 • تحلیل کیفی ریسک
 • تحلیل کمی ریسک
 • تدوین برنامه  واکنش به ریسک
 • کنترل و نظارت برنامه واکنش به ریسک

مدیریت تدارکات پروژه

مدیریت تدارکات پروژه دربرگیرنده فرایندهای مورد نیاز برای به دست آوردن کالاها و خدمات خارج از سازمان اجرایی به منظور دست یابی به محدوده پروژه می باشد . به منظور سهـولت، معمولاً از کالاها و خدمات چه یک عدد یا بیشتر به عنوان محصول یاد می شود.
فرایند های مدیریت تدارکات پروژه به طور خلاصه در زیر ارائه می شود :

 • تدوین برناه تدارکات (مصالح، ماشین آلات)
 • تدوین چرخه تامین ( شامل تهیه فرمها، تعریف ارتباطات کنترل فرآیند)
 • اجرا، کنترل و نظارت فرآیندهای فوق

مدیریت قراردادهای پروژه

مدیریت قراردادهای پروژه به ارزیابی نوع قرارداد پروژه و تنظیم مفاد قرارداد با توجه به استاندارد FIDIC و شرایط عمومی پیمان برای پیشبرد کار پروژه و جلوگیری از تاخیرات ناشی از قراردادهای ناقص اعم از کلیم ها، اضافه کاری ها و ... می پردازد.

فرآیندهای مدیریت قراردادهای پروژه به طور خلاصه در زیر ارائه  می شود:

 • تدوین برنامه قراردادها
 • ارزیابی نوع قراردادها
 • تنظیم مفاد قرارداد
 • اختتام پیمان

 

ورود
 
 
     
کلیه حقوق مادی و معنوی نزد پورتال شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار محفوظ میباشد
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا